Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Akceptacja energetyki wiatrowej w polskich gminach

zebranie.jpgAkceptacja energetyki wiatrowej na szczeblu samorządowym jest jednym z najważniejszych faktorów - często decydującym o powodzeniu projektu farmy wiatrowej. Głównym powodem jest uwzględnienie inwestycji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz później w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Procedura związana ze zmianą MPZP jest złożona i długotrwała. Akceptacja wójta, burmistrza, organów opiniujących oraz społeczeństwa w roli elektoratu, jak i źródła sprzeciwów jest niezbędna. Akceptacja jest jednak ściśle powiązana z poziomem edukacji, a więc rzetelej wiedzy na temat energetyki wiatrowej. Poziom wiedzy uzależniony jest od efektywności działań edukacyjnych Państwa, samorządów a na dzień dzisiejszy przede wszystkim samych firm zajmujących się prowadzeniem projektów farm wiatrowych. 

W IV kwartale 2009 roku została przez nas wykonana ekspertyza dotycząca poziomu akceptacji energetyki wiatrowej w gminach, jak i w samym społeczeństwie. Głównym aspektem ekspertyzy była analiza rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gmin w Polsce pracujących nad projektami farm wiatrowych na poziomie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Wybrana przez nas metodyka obejmowała głównie analizę dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w łącznie 2253 polskich gminach. Obowiązek wyłożenia informacji dotyczących zmian w MPZP, jak i decyzji dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko do publicznego wglądu, umożliwił nam zebranie tysięcy danych obejmujących teren całego kraju. Pozyskane w ten sposób dane zostały podjęte dalszej analizie. W pierwszym kroku zostały poszczególne gminy podzielone na 4 grupy:

  • uwzględnienie farm wiatrowych w MPZP lub prace nad zmianami na zaawansowanym poziomie (kolor zielony)   
  • podjęte prace nad zmianą MPZP, stan początkowy lub średnio zaawansowany (kolor niebieski)
  • brak aktywności gminy (kolor żółty)
  • gminy miejskie, w których lokalizacja farm wiatrowych jest mało prawdopodobna (kolor czerwony)

W drugim kroku poszczególne gminy według przynależności do jednej z grup zostały naniesione na mapę Polski z odpowiednim podziałem administracyjnym. W efekcie otrzymaliśmy mapę z dokładnym rozmieszczeniem przestrzennym gmin, w których została stwierdzona aktywność przy projektach farm wiatrowych. Ważnym aspektem podczas klasyfikacji poszczególnych gmin było odseparowanie projektów na pojedyncze turbiny, lub zespoły elektrowni wiatrowych poniżej łącznej mocy nominalnej na poziomie 1,5 MW, od projektów większych farm wiatrowych. W ten sposób otrzymaliśmy wynik, który w dość dokładny sposób odzwierciedla rozmieszczenie profesjonalnie prowadzonych farm wiatrowych, bez uwzględniania małych projektów.

 Polska Gminy Gotowe na Strone.jpg

Kolejnym krokiem było obliczenie odsetku gmin, w których zostało stwierdzone zaangażowanie w projekty farm wiatrowych oraz przeliczenie na skalę pojedynczych województw. W tym kroku zostały połączone pierwsze dwie grupy gmin (kolor zielony i niebieski). W ten sposób otrzymaliśmy dokładny odsetek tych gmin w danym województwie, które pracują nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz energetyki wiatrowej, lub gmin, które już uwzględniają w MPZP budowę farm wiatrowych.   

Akceptacja Energetyki Wiatrowej w polskich gminach.jpg

Ostatnim krokiem ekspertyzy było stwierdzenie powiązań między wynikami analitycznymi a akceptacją energetyki wiatrowej na szczeblu samorządowym, jak i w społeczeństwie. Warunkiem stwierdzenia możliwych korelacji było studium protokołów z zebrań organizowanych przez gminy z obecnością mieszkańców, na których były omawianie tematy związane z budową farm wiatrowych. Na podstawie pytań przewodniczących oraz mieszkańców można było stwierdzić, z jednej strony poziom wiedzy na temat energetyki wiatrowej, a z drugiej strony ogólne nastawienie samorządu oraz mieszkańców w kategoriach tak lub nie. 

Wynikiem analizy jest stwierdzenie bezpośredniego powiązania między ilością prowadzonych projektów w danym regionie a poziomem akceptacji na szczeblu samorządowym oraz w społeczeństwie. W województwach Pomorskim i Zachodniopomorskim poziom wiedzy na temat energetyki wiatrowej, a co za tym idzie akceptacji jest relatywnie wysoki. Elektrownie wiatrowe są już częścią krajobrazu w północnej Polsce, nie jest to dla mieszkańców nic nowego. Przed podjęciem decyzji samorządy mają również możliwość konsultacji z przedstawicielami sąsiednich gmin dysponującymi większym doświadczeniem. Do tej samej grupy można zaliczyć również województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzujące się dużą ilością mniejszych instalacji.
W województwach Lubuskim oraz Podkarpackiem poziom akceptacji również jest na relatywnie wysokim poziomie. Pomimo niedogodnych warunków środowiskowych długoletni,a praca lokalnych firm takich jak Starke Wind Polska (Lubuskie), czy EW Galicja (Podkarpackie) wpłyneła wyraźnie na poziom edukacji. 
Poziom edukacji oraz akceptacji w pozostałych częściach Polski z wyszczególnieniem województw Świętokrzyskie, Lubelskie oraz Mazowieckie jest dramatycznie niski. Bez konkretnych a przede wszystkim skoordynowanych działań edukacyjnych szybka zmiana sytuacji jest niestety mało prawdopodobna. Dodatkowym problemem są małe, agresywnie działające firmy deweloperskie, które działając na tych relatywnie "dziewiczych" terenach w sposób nieprofesionalny dodatkowo negatywnie wpływają na nastawienie lokalnych społeczności wobec energetyki wiatrowej.         

  

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com