Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne

Wiatraki i ptakiPomimo faktu, iż konwertowanie siły wiatru w energię elektryczną za pomocą elektrowni wiatrowych zalicza się do najbardziej ekologicznych źródeł energii, sama budowa pojedynczych lub zespołów elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z jednej strony obliguje to do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z drugiej praktycznie wyklucza budowę farm wiatrowych na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła następujące formy ochrony przyrody:

  • parki narodowe
  • rezerwaty przyrody
  • parki krajobrazowe
  • obszary chronionego krajobrazu
  • obszary NATURA 2000
  • pomniki przyrody
  • stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
  • użytki ekologiczne
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Parki narodowe są najważniejszym składnikiem systemu ochrony przyrody. Łączna powierzchnia 23 polskich parków narodowych wynosi 3174 km2, co wynosi poniżej 1% powierzchni kraju. Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Parki krajobrazowe zajmują obszar 25820 km2, co stanowi 8% powierzchni kraju. Poniższa grafika obrazuje udziały parków krajobrazowych w powieszchni poszczególnych województw w Polsce.  

Mapka-Parki Krajobrazowe.gif

Parki narodowe, krajobrazowe jak i inne klasyczne formy ochrony przyrody nie stanowią dla rozwoju energii wiatrowej w Polsce większych barier. Z jednej strony ze względu na znikome zmiany, jak i rozmieszczenie obszarów chronionych w terenach w większości nie predestynowanych do rozwoju energetyki wiatrowej. Te tereny można generalnie uważać za obszary wykluczone dla budowy farm wiatrowych.

Znacznie większy wpływ na rozwój energii wiatrowej w Polsce mają obszary NATURA 2000, o których mowa na kolejnej podstronie.

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com