Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Korzyści dla gmin

Zyski dla Gmin.jpgEnergię wiatru obok energii geotermalnej, słonecznej, zawartej w biomasie, biogazie i biopaliwach, jak i energię wód płynących zaliczamy do odnawialnych źródeł energii (OZE). Mówiąc o korzyściach dla społeczności wynikającej z wykorzystania OZE nie jest możliwe wskazywanie jednego szczególnego źródła jako lepszego od drugiego, przynoszącego większe zyski.
Główną ideą zielonej księgi jako podstawy dyrektyw unijnych dotyczących wykorzystania OZE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajów Wspólnoty poprzez równoważenie, jak i wykorzystywanie nowych źródeł energii. Poprawa efektywności oraz pozytywny wpływ na środowisko są bezpośrednim wynikiem tworzenia rozproszonego systemu wytwarzania ciepła, paliw oraz energii elektrycznej. Krótko mówiąc: wykorzystujmy w zgodzie z naturą to co mamy na miejscu.

Tylko sucha  teoria? Nic bardziej mylnego!

W praktyce ustawa Prawo energetyczne z aktualnymi zmianami nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Głównym instumentem realizacji planów jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ten nie jest nowy, lecz aktualne zmiany ustawy wprowadziły po raz pierwszy terminy dostosowania się do tych wymogów. Jednak, jak często bywa - przepisy mogą być przestrzega, ale zamiar ich wprowadzenia pozostaje niezrozumiały. Większość gmin postrzega ten obowiązek jako niepotrzebny wydatek, nie zauważając, że mają w ręku potężne narzędzie.

Projekt założeń do programu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe jest podstawowym krokiem do zrealizowania strategii zrównoważonego rozwoju gminy z wykorzystaniem naturalnych zasobów i źródeł energii. Poprzez wypełnienie wynikającego z przepisów prawa obowiązku ustalenia planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, samorządy mają bezpośredni wpływ na racjonalizację systemów energetycznych, a tym samym na rozwój gminy. Zwiększenie wykorzystania energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym może stać się zatem, z jednej strony - próbą pogodzenia stymulowania rozwoju ekonomicznego w zgodzie z zasadą poszanowania zasobów przyrodniczych, a z drugiej - jest pożądane ze względu na realizację ustawowego obowiązku władz samorządowych.

Instalacje OZE z natury swojej mają charakter lokalny i nie wymagaja tworzenia scentralizowanej infrastruktury technicznej. Zważywszy na rozproszony charakter oraz ogólną dostępność zasobów OZE, energetyka odnawialna może stać się czynnikiem pobudzjącym rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii maja charakter zarówno ekonomiczny, jak i pozaekonomiczny.

Korzyści ekonomiczne:

  • impuls do rozwoju lokalnego,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • dodatkowe źródło dochodów dla ludności,
  • zmiana przepływów strumieni płatności za energię,
  • niższe koszty eksploatacji,
  • możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych.

Korzyści pozaekonomiczne:

  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • stworzenie proekologicznego wizerunku gminy,
  • promocja gminy w kraju i za granicą.

Wśród korzyści ekonomicznych najważniejszym wydaję się być silny impuls dla rozwoju lokalnego w wyniku tworzenia nowych miejsc pracy. Szacuję się, że liczba stworzonych miejsc pracy wynosi 0,1-0,9 etatu na 1 GWh wyprodukowanej energii z OZE. Warto podkreślić, że te miejsca pracy nie powstają w wielkich scentralizowanych ośrodkach przemysłowych, lecz na terenach wiejskich i mają charakter rozproszony. 

Rozwój zdecentralizowanej energetyki pociąga za sobą zmianę przepływu strumieni pieniężnych płatności za energię. W przypadku wykorzystywania paliw kopalnianych środki te wypływają poza region, przyczyniając się do budowania dobrobytu innych społeczności (np. regionów posiadających na swym terenie kopalnie węgla). Natomiast przy wykorzystanu OZE pieniądze te pozostają na danym obszarze, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów dla rolników.  

 

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Listopad 2010 10:12)

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com